Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Förlängd nomineringstid!

Nyhet: 2016-10-20

GUS har beslutat att förlänga nomineringsperioden eftersom det fortfarande saknas kandidater till en hel del poster. Vi vill slå ett extra slag för Universitetsstyrelsen, Biblioteksnämnden och Ladok3-projektgruppen.
Men vi ser naturligtvis även att ni söker samtliga poster.

 

Ny deadline för nomineringar är måndag 24 oktober, kl 23:59. Nomineringar skickas till val@gus.gu.se och har ni några frågor så kan ni maila Lina (ordf@gus.gu.se) eller Simon (vice@gus.gu.se).

 

En nominering ska innehålla:


Namn och kårtillhörighet på den nominerade
Kontaktuppgifter till den nominerade (mailadress och mobilnummer)
Kortfattad motivering
Namn och kårtillhörighet på dig som nominerar

 

Samtliga medlemmar i GUS medlemskårer har nomineringsrätt.
Sista nomineringsdag är 19 oktober 2016 klockan 23.59.
Exakt tid och plats för intervju meddelas av valberedningen efter nomineringsstopp. Vid intervju skall nominerad uppvisa bevis på kårtillhörighet. Kandidater som inte kallas till intervju kommer att få svara på frågor via mail. Om öppen utfrågning hålls kommer valberedningen att informera kandidaterna om datum för denna också.

Valmötet äger rum den 23 november 2016 klockan 16.30. Alla nominerade är varmt välkomna att delta och kommer att få en kallelse till mötet en vecka innan. Fri nominering på sittande möte tillämpas inte.


Valbara poster inom Göteborgs universitet:
Mandatperiod från och med 2017-01-01 till och med 2017-12-31.


Enhetsrådet för enheten för akademisk språk (ASK)
2 ordinarie

Enheten för akademiskt språk arbetar med att planera, genomföra och utveckla olika former av kompetenshöjande språkstöd i både svenska och engelska till studenter och medarbetare,
Enheten tillhandahåller också språkhandledning och forskningsanknutna språkutvecklande kurser och seminarier. Enhetsrådet är ett forum för dialog mellan fakulteter, studenter, gemensam förvaltning samt enhetens lednings- och samverkansorganisationer för att skapa delaktighet i akademiskt språk samt följa upp resultaten av enhetens verksamhet. Det är önskvärt med en forskarstuderande på en av posterna i styrgruppen.
För mer information: http://uf.gu.se/ask/start
Antal möten: 4-5/termin, 3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode

 


Biblioteksnämnden
3 ordinarie, 3 ersättare

Biblioteksnämnden är rådgivande till överbibliotekarien, och ska ha inseende över alla biblioteksangelägenheter och verka för goda villkor för biblioteksverksamheten. Biblioteksnämnden ger förslag på hur UB:s ekonomiska resurser ska fördelas, och vad som ska prioriteras i verksamheten.
Läs mer: http://www.ub.gu.se/info/organisation/biblnämnd/
Antal möten: 2/termin, 3-4 timmar/möte. Grund- och mötesarvode


Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK)
3 ordinarie

Den centrala arbetsmiljökommittén behandlar övergripande frågor kring arbetsmiljöarbetet för anställda och studenter vid Göteborgs universitet. Kommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på GU samt följa arbetets genomförande. Erfarenhet av tidigare arbete i lokal arbetsmiljökommitté är meriterande. Uppdraget som studentrepresentant i en arbetsmiljökommitté innebär att du även får uppdraget som studentarbetsmiljöombud (SAMO). Enligt Göteborgs Universitets Studentkårers (GUS) styrdokument är en av ordinarie mandat kopplat till en av GUS presidialier.
Läs mer: www.arbetsmiljo.gu.se
www.arbetsmiljo.gu.se/arbetsmiljoorganisation/centralakommitten
www.gus.gu.se/samo
Antal möten: 2/termin, 3 timmar/möte, förmöten. Grund- och mötesarvode


Disciplinnämnden
2 ordinarie, 2 ersättare

Disciplinnämnden är den nämnd där fall om misstänkt plagiat, tentafusk, trakasserier och andra störningar av verksamheten tas upp i enlighet med högskoleförordningens kapitel 10. Studenterna i disciplinnämnden företräder inte de anklagande studenterna utan är ledamöter i nämnden för att ge ett studentperspektiv.
Antal möten: 1-3/månad, 1,5-4 timmar/möte. Grund- och mötesarvode

 


Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd
2 ordinarie, 2 ersättare

Nämnden beslutar om tilldelning av stipendier på samtliga nivåer på gamla ”fil-fak”-området (HUM, SAM, NAT). Nämnden består av representanter från de filosofiska fakulteterna samt studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god kännedom om Göteborgs universitets kår- och föreningsliv.
Läs mer: www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/donationsnämnden/
Antal möten: 1/termin, 1-2 timmar/möte, förmöte. Grund- och mötesarvode


Fondstyrelsen
1 ordinarie

Fondstyrelsen arbetar med frågor som rör fondförvaltning och ekonomi. Styrelsen tittar på kvartalsrapporterna och följer utvecklingen av GU:s fonder och stiftelsekapital. Styrelsen går även igenom årsredovisningen och beslutar om policy för Göteborgs universitets fondförvaltare.
Antal möten: 3/termin, 3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode


GU:s säkerhetsgrupp
1 ordinarie, 1 ersättare

Gruppen arbetar övergripande med riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet och ser över policys, säkerhetsperspektiv och effekten av säkerhetsåtgärder samt incidentstatistik.
Läs mer: www.fa.adm.gu.se/sakerhet
Antal möten: 2/termin, 2 timmar/möte. Ej arvoderat

Internationella handläggargruppen
1 ordinarie

Handläggargruppen är tätt knuten till internationaliseringsrådet och består förutom studentrepresentanten av representanter från alla fakulteter. Fakulteternas representanter är internationella koordinatorer och handläggare. Handläggargruppen verkar på uppdrag av internationaliseringsgruppen och hanterar frågor om mottagning av internationella studenter och språkkurser för internationella studenter och forskare.
Läs mer: http://www.rk.gu.se/internationaliseringsarbete/handlaggargruppen/
Antal möten: 4-5/termin, 1 timmar/möte. Ej arvoderat
IT-regelgruppen
1 ordinarie, 1 ersättare

IT-regelgruppen arbetar med frågor som rör IT-säkerhet samt regelverk och riktlinjer för allt användande av elektroniska kommunikationshjälpmedel vid Göteborgs universitet.
Läs mer: www.sakerhet.gu.se/itsakerhet/
Antal möten: 1-2/termin, 1-2 timmar/möte. Endast mötesarvode


Kontaktgruppen för studenthälsovård
2 ordinarie

Kontaktgruppen träffar studenthälsovårdens ledning för att föra en dialog om vad som händer på arbetsmiljö- och hälsoområdet vid universitetet samt utvärderar, ställer krav på och utvecklar studenthälsovården. Enligt Göteborgs Universitets Studentkårers (GUS) styrdokument är en av ordinarie mandat kopplat till en av GUS presidialier.
Antal möten: 1/termin, 2 timmar/möte. Endast mötesarvode


Kvalitetsutskottet
2 ordinarie

Kvalitetsutskottet samordnar kvalitetsprojekt över fakultetsgränserna och informerar om goda exempel, utbildar i kvalitetsarbete samt stimulerar och stödjer kvalitetsutvecklingsarbetet vid Göteborgs universitet. Kvalitetsutskottet svarar inför Utbildningsnämnden.
Antal möten: 3-4/termin, 2-3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode


Licenskommittén
1 ordinarie, 1 ersättare

Licenskommittén verkar för en standardisering av programvaruutbudet samt för nya licenser och avtal vid GU.
Läs mer: www.licenser.gu.se/Om_licensverksamheten/lickomm_GU
Antal möten: 3-4/termin, 2-3 timmar/möte. Ej arvoderat

 

 

Lärarutbildningens samverkansråd
1 ordinarie

Lärarutbildningens samverkansråds syfte är att finnas som mötesplats för Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. GU har uttryckt en önskan om studenternas åsikt och därför reserverat en av sina platser i rådet till en studentrepresentant.
Antal möten: 2-3/termin. Endast mötesarvode.


Miljösamordnarnas råd
1 ordinarie, 1 ersättare

Rådet består av representanter från universitetets centrala miljöenhet och en miljösamordnare från varje fakultet. Rådet samordnar miljöarbetet vid Göteborgs universitet och arbetar bland annat med miljöcertifiering och gemensamma riktlinjer för miljöhantering.
Antal möten: 3-4/termin, 2-3 timmar/möte. Ej arvoderat


PIL:s Enhetsråd
2 ordinarie

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) har som syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen vid Göteborgs universitet. Enhetsrådet är ett forum för dialog mellan fakulteter, studenter, gemensam förvaltning samt enhetens lednings- och samverkansorganisationer för att skapa delaktighet i pedagogisk utveckling och interaktivt lärande samt följa upp resultaten av enhetens verksamhet. Det är önskvärt med en forskarstuderande på en av posterna i styrgruppen.
Läs mer: http://pil.gu.se/
Antal möten: 4-5/termin, 3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode

 

Programrådet för Jonsereds herrgård
1 ordinarie, 1 ersättare

Jonsereds herrgård är en del av Göteborgs universitets konferensverksamhet och ett intellektuellt centrum där människor från alla samhällsområden kan träffas för att utbyta tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik. Göteborgs universitet arrangerar också, tillsammans med olika kulturorganisationer, litterära aftnar, konserter och ”stafettsamtal” på herrgården. Programrådet tar fram programidéer för verksamheten på Jonsereds herrgård, med syfte att skapa en plats för gränsöverskridande möten genom konferens- och seminarieverksamhet.
Läs mer: www.jonseredsherrgard.gu.se/verksamhet/seminarier/
Antal möten: 2/termin, 3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode


Rektors forskarråd
1 ordinarie

Rektors forskarråd ska vara rådgivande till rektor i övergripande och strategiska forskningsfrågor. Rådet ska ha högst tio ledamöter som utses av rektor varav en tredjedel ersätts varje år. En av ledamöterna ska vara student.
Läs mer: www.gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/rektors-forskarrad/
Antal möten: 2-3/termin, 3 timmar/möte. Endast mötesarvode


Samordningsnämnden för lärarutbildningar (SOL)
2 ordinarie

Samordningsnämnden för lärarutbildningar (SOL) är ett forum där samråd och hantering av lärarutbildningar (exklusive ämneslärarprogrammen) sker. Samtliga fakulteter finns representerade i SOL och studenterna har rätt till två ledamöter.
Antal möten: 3-4/termin. Grund- och mötesarvode.


Strategiskt IT-forum
2 ordinarie, 2 ersättare

Göteborgs universitets Strategiska IT-forum är ett universitetsgemensamt organ vars uppdrag är att säkerställa att IT relaterade behov tas om hand och hanteras på ett för verksamheten effektivt sätt. Till strategiskt IT-forums uppgifter hör, sammanfattningsvis, att ta fram förslag till IT-strategi, att genomlysa och utvärdera universitetets samlade IT-process samt att ta fram förslag på IT-enhetens tjänster.
Antal möten: 3-4/termin. Endast mötesarvode.

 

 


Universitetsstyrelsen
3 ordinarie, 1 ersättare

Universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Göteborgs universitet och har insyn över universitetets alla angelägenheter som verksamhet och ekonomi samt svarar för att dessa uppgifter fullgörs. Studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen förväntas rapportera till GUS styrelse såväl skriftligt som muntligt inför och efter universitetsstyrelsens möten.
Antal möten: 3/termin, 4-6 timmar, förmöten med studentrepresentanterna och rektor, samt mellan studentrepresentanterna och GUS presidium inför varje möte. Grund- och mötesarvode


Utbildningsnämnden
3 ordinarie, 1 ersättare

Utbildningsnämnden är universitetsövergripande och arbetar generellt med utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden är ett forum för informations- och beredningsutbyte fakulteterna emellan och ska också stimulera till samverkan över fakultets- och lärosätesgränserna i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå. Enligt Göteborgs Universitets Studentkårers (GUS) stadga är en av ordinarie mandat kopplat till en av GUS presidialier.
Läs mer: http://gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/utbildningsnamnd-och-utskott/utbildningsnamnden/
Antal möten: 4-5/termin, 3 timmar/möte. Grund- och mötesarvode


Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå
3 ordinarie

Utskottet är universitetsövergripande och arbetar generellt med forskarutbildningen. Utskottet är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte fakulteterna emellan och ska också stimulera samverkan över fakultetsgränserna i frågor som rör utbildningen på forskarnivå. Utskottet arbetar även med gemensamma principer för forskarutbildningen samt med kvalitetssäkringsfrågor inom densamma. Enligt Göteborgs Universitets Studentkårers (GUS) styrdokument är en av ordinarie mandat kopplat till en av GUS presidialier. Det är önskvärt med forskarstuderande på denna post.
Läs mer: http://gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/utbildningsnamnd-och-utskott/utskottet-for-utbildning-pa-forskarniva/
Antal möten: 4-5/termin, 2-3 timmar/möte. Endast mötesarvode


Student- och dokotrandrepresentantsposter i pågående projekt

Nedan följer de projekt som pågår på Göteborgs universitet för tillfället.


FUBAS – universitetsgemensamt IT-stöd för kurser och kursplaner för utbildning på forskarnivå
1 ordinarie

Göteborgs universitet håller för tillfället på att upphandla ett IT-stöd för kurser och kursplaner för utbildning på forskarnivå och önskar ha med en doktorandrepresentant i denna grupp.
Antal möten: 1-3/termin, 2 timmar/möte. Endast mötesarvodering


GU:s hemsida, webprojektet
1 ordinarie

Göteborgs Universitet har beslutat att uppdatera sin hemsida, studentportalen och medarbetarportalen. Syftet med styrgruppen är att inleda arbetet och få en helhetsbild av vad som krävs av den webbaserade plattformen idag och i framtiden. Styrgruppen kommer att lyfta frågor av både teknisk karaktär samt frågor kring innehåll och layout.
Antal möten: 3-4/termin, 2 timmar/möte. Endast mötesarvodering


Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learing (INU)
1 ordinarie

Universitetets strategiska satsning syftar bland annat till att öka möjligheterna för studenter och lärare som önskar använda digitala pedagogiska resurser i undervisningen. Långsiktigt förväntas det leda till kunniga och engagerade studenter, en utvecklande arbets- och lärmiljö, ökad tillgänglighet till nya pedagogiska verktyg samt bidra till universitets målsättning med hållbar utveckling. I detta uppdrag är det en post i styrgruppen för projektet som avses.
Läs mer: http://pil.gu.se/projekt/infrastruktur-for-natburen-undervisning
Antal möten: 3-4/termin, 2 timmar/möte. Endast mötesarvode

 

 


Projektgruppen för Ladok 3
1 ordinarie

Nationellt införandeprojekt av ett nytt Ladoksystem. Göteborgs universitet deltar på lokal nivå för att föra in systemet lokalt. Dessutom ingår det att kartlägga och utveckla de studieadministrativa processerna på Göteborgs universitet. Hur ska tentor föras in i systemet? Hur sker inrapportering? Etc.
Antal möten: 3-4/termin. Endast mötesarvode.

 


Studentrepresentantsposter kopplade till GUS presidium

Nedan följer de organ som enligt GUS styrdokument är kopplade till GUS presidium och som därför redan är tillsatta.

Rektors ledningsråd
2 ordinarie

Rektors beslutsmöte
1 ordinarie, 1 ersättare

 

Organ som kommer avvecklas under 2017

Beredningsgruppen för avvikelser från studieregler kommer finnas fram till den 15 januari för att sedan avvecklas i enlighet med ett rektorsbeslut. Vi har därför valt att inte hantera något val till gruppen

GUS anordnar även en utbildning för studentrepresentanter i början på 2017.

 

AV:

SAKS logga
Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2014-05-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?